หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสอน
(หน่วยการเรียนที่ 2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสอน ประกอบด้วย

- ลักษณะของการเรียน
- กระบวนการสอน
- หลักการสอน 7 ข้อ
- แบบทดสอบ(วัดความรู้ความเข้าใจ)