ภาคการเรียนออนไลน์
รายวิชาทั้งหมด 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาท และหน้าที่ของครูทหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสอนข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสอนแบบต่างๆรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการพูดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการถามและการตอบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อและอุปกรณ์การสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประเมินผลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ภาษาอังกฤษรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฏหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรข้อมูล