ประเภทย่อย
1. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
2. ภาคการเรียนออนไลน์